Collectieve inkoop

Gezamenlijke inkoop geeft door grotere volume een betere onderhandelingspositie, die zich vertaalt in voordelen in prijzen en voorwaarden. Om dit voor haar leden te behartigen had de VPB tot 1.1.2017 een werkgroep Collectieve Inkoop ingesteld.
Aangezien alle zaken welke deze werkgroep behandelde ook in het bestuur aan de orde kwamen is de werkgroep met twee leden thans in het bestuur vertegenwoordigd.

Aangezien de meeste grote bedrijven in Bolsward meedoen aan de verschillende inkoopprojecten, is het volume waarover een contract met de aanbieder kan worden gesloten, veel groter dan bij ieder individueel bedrijf. Uiteraard geldt ook hier: hoe meer deelnemers hoe groter het volume.

Voordelen
In eerste instantie is het belangrijk om de meest voordelige prijs voor de deelnemende bedrijven vast te leggen, zodat men korting krijgt op de prijzen die men individueel had afgesproken. Voor alle deelnemers betekent meedoen aan deze collectieve projecten meestal een flinke besparing op hun uitgaven. Per bedrijf kan iedere ondernemer bij de aanvang van deelname zelf berekenen hoe hoog deze besparing jaarlijks is.
Daarnaast worden er afspraken gemaakt over het serviceniveau en de rapportages, welke als basis dienen voor de evaluatie en controle die de VPB uitoefent op de dienstverlening en afspraken die er met de leverancier zijn gemaakt. Dit betekent dat de deelnemers hier zelf minder zorg en dus minder tijd aan hoeven te besteden. Ook hier betekent het volume van het contract, dat de VPB voor de leverancier een stevige partij is.

Fee
Met de leveranciers van alle collectieve inkoopprojecten wordt een fee voor de VPB afgesproken over de totale jaaromzet:

  • Hiermee kan de VPB haar kosten dekken van de werkzaamheden die t.b.v. de werkgroep en het tot stand komen van de collectieve contracten en het toezicht hierop worden gemaakt.
  • De VPB kan hier tevens communicatiekanalen van onderhouden om de collectieve contracten bij de leden onder de aandacht te brengen en aan te bevelen. Dit maakt de VPB voor leveranciers een aantrekkelijke partner.
  • Wat er verder eventueel nog van de feegelden overblijft, kan nog worden ingezet als aanvulling op de dekking voor de kosten van de collectieve veiligheid.